Vẽ Basic Shapes với Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Trong bài học Illustrator này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Vẽ Basic Shapes với Illustrator. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để chọn một hình dạng cơ bản để bạn có không có vấn đề trong việc lựa chọn và chỉnh sửa hình dạng trong Illustrator. Tham khảo : Lớp học Illustrator ở Hà Nội cầm...