Sử dụng Notes và thêm Comments trong InDesign – Tự học Indesign

tu hoc indesgin
Cách Sử dụng Notes và thêm Comments trong InDesign. Node có thể được thêm vào, nhưng không nhìn thấy được trong cơ thể của văn bản, thay vì các note này là ẩn và có thể được xem trong bảng ghi chú hay trong Story Editor. Tham khảo  : Lớp học dàn trang với indesign tại Hà Nội Vị trí Có một vài tùy chọn xem khi làm việc với...