Cách sử dụng Dash trong InDesign – Tự học Adobe Indesign

tu hoc indesgin
Khi sử dụng Dash bạn có ba tùy chọn có sẵn, một gạch nối, một en dash và một gạch đầu dòng. Trong bài học InDesign này sẽ vạch ra những khác biệt giữa ba dấu gạch ngang cũng như tư vấn về khi nào và Cách sử dụng Dash trong InDesign một cách chính xác trong thiết kế của bạn. Dấu gạch ngang Đầu tiên là Dấu gạch...