Vẽ với Pen Tool trong Illustrator – Tự học Adobe Illustrator

tu hoc illustrator
Các công cụ Vẽ với Pen Tool trong Illustrator sẽ là công cụ để tìm hiểu khó khăn nhất trong Illustrator. Bạn thường phải mất vài tuần  để tìm hiểu công cụ và cách hoạt động của nó. Tham khảo : Khóa học Illustrator ở Hà Nội Vẽ đường thẳng Chọn công cụ Pen và nhấp một lần để thêm điểm neo đầu tiên. Di chuyển...